اینسان

نوشیدنی شمـــــــــــــا
آمـــــــادست!

خوشمزه هایی که به تو انرژی و شادابی میده

چای سرد دم

تیترش

50.000

چای ترش سرد دم

سردنوش

بیدمشترن

50.000

سردنوش بیدمشک و نسترن

قهوه سرد دم

سلپرسو

65.000

قهوه سرد دم با طعمی متفاوت

اینسان کافه؛ متفاوت تر از یک کافه