اینسان

خشکبار شمـــــــــــــــا
آمـــــــادست!

خوشمزه هایی که به تو انرژی و شادابی میده

آجیل

بادام درختی

130.000

دستچین و با کیفیت

آجیل

مغز گردو

85.000

گردو دستچین و با کیفیت

آجیل

پسته احمدآقایی

180.000

دستچین و با کیفیت

آجیل

آجیل سه مغز خام

135.000

ترکیبی از پسته، بادام و بادام هندی

آجیل

آجیل سه مغز

150.000

ترکیبی از پسته، بادام و بادام هندی

اینسان کافه؛ متفاوت تر از یک کافه